Privacy

Privacy

Privacy statement VERSADO Personeelsdiensten

 

VERSADO hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen.

 

VERSADO heeft daarom dit privacy statement opgesteld. VERSADO behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft VERSADO je inzicht hoe VERSADO in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

 

In ons privacy statement leggen wij vast welke persoonlijke informatie wij van jou verzamelen en vastleggen, op werk moment en voor welke doeleinden. Ook maken wij inzichtelijk aan wie wij jouw gegevens verstrekken en door wie we deze laten verwerken. Daarbij hebben wij een duidelijke omschrijving van jouw rechten en plichten.

Wie is VERSADO Personeelsdiensten

VERSADO Personeelsdiensten is al ruime tijd werkzaam in het bemiddelen, werven & selecteren, uitzenden, payroll en detacheren van kandidaten in de groen-, cultuur- en civiel sector. Maar ook in de teelt, planten- en boomkwekerij zijn wij werkzaam. Sinds begin 2018 hebben wij ons ook met veel succes gericht op de administratieve en commerciële sector.

 

Onze persoonlijke betrokkenheid en gespecialiseerde kennis in de sector wekt vertrouwen bij zowel de kandidaat als het bedrijf. We zullen ons werk op dezelfde wijze voortzetten en zullen de privacywetgeving naleven.

 

VERSADO bestaat uit de volgende BV’s:

Versado Personeelsdiensten B.V. kvk nummer 12044921

Versado Advies B.V. kvk nummer 12051872

Ons kantoor is gevestigd op de Guliksebaan 1, 5912 PR in Venlo.

 

VERSADO is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

 

VERSADO  schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. VERSADO blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt VERSADO contractuele afspraken over de omgang van jouw persoonsgegevens, zodat de privacy gewaarborgd blijft.
Gegevens

Wat doen wij met persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Je mag deze gegevens vrijwillig verstrekken, maar voor enkele gegevens hebben wij een wettelijke verplichting om deze gegevens te verzamelen en te verwerken.  We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.

 

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

 • Als je toestemming geeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens of een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of op verzoek van jou voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat VERSADO is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging voor de gerechtvaardigde belangen van VERSADO of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van jouw persoonsgegevens zwaarder wegen dan die belangen.

 

Waarom bewaren wij jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jouw aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en werving & selectie.

 

VERSADO gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;
 • Jou op de hoogte te brengen van interessante producten en diensten van VERSADO en derden;
 • Gewerkte uren te registreren en verwerken in ons salarissysteem;
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jouw aan te gaan en te onderhouden en hiervoor relevante administratie uit te voeren;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers om gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder: training en opleiding;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Subsidies, premiekortingen en dergelijke aan te vragen;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

VERSADO kan jou als werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van VERSADO, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijke of de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

 

Werkzoekende of kandidaat

 

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboorteplaats, leeftijd en geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

 

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer of zelfstandig ondernemer

 

Indien je voor VERSADO of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan VERSADO onderstaande gegevens verwerken:

 

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd;
 • Gegevens over beschikbaarheid of verlof;
 • Nationaliteit, BSN & kopie identiteitsbewijs;
 • Indien van toepassing werkvergunning;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

 

Derden

 

VERSADO kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van VERSADO, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens VERSADO diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijke vonnis.

 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals voorheen benoemd.

 

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. VERSADO heeft de nodige maatregelen genomen om je te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Jouw rechten

 

Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kunt maken van je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de toekomende en hieronder benoemde rechten kun je zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

 

Inzage en/of wijzigen gegevens

 

Je kunt ons op elk moment via e-mail info@versado.nl of tel. 077 351 22 74 dan wel per post: Guliksebaan 1, 5912 PR in Venlo verzoeken aan te geven welke gegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

 

Daarnaast kun je ons op elk moment aangegeven je gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

 

Wanneer wij jouw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij je hiervan op de hoogte.

 

Verwerking van jouw gegevens beperken

 

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van jou bewaren, kun je een verzoek indienen om de verwerking van je gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van jou gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Jou verzoek tot verwerkingsbeperking kan op elk gewenst moment.

 

Recht om gegevens over te dragen

 

Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via email: info@versado.nl of tel: 077 351 22 74. JE bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

 

Recht om vergeten te worden

 

Wanner je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kun je een verzoek indienen van verwijdering van al je persoonlijke gegevens.

 

Je kunt daarnaast je eventueel verleende toestemming om je gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 

Procedure, responstermijn en kosten

 

Wij proberen jouw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan jouw verzoeken kan worden voldaan. Jouw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt.

 

Beveiliging

 

VERSADO doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen ten onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is VERSADO met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Bewaartermijn

 

VERSADO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

 

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door VERSADO, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail: info@versado.nl of per post: Guliksebaan 1, 5912 PR in Venlo. Je kunt onze afdeling persoonszaken ook telefonisch bereiken via tel: 077 351 22 74.

 

Indien je het niet eens bent met het gebruik door VERSADO van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Datalek

 

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden aan ons. Dit kan per mail: info@versado.nl of telefonisch via tel: 077 351 22 74. Contactpersoon: Marcel Mooren.

 

Wijzigingen

 

VERSADO behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen VERSADO en een betrokkene.

 

Overige bepalingen

 

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.