Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van VERSADO Personeelsdiensten B.V.

Index

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 0 Artikel 1. Definities 1 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1 Artikel 3. Totstandkoming van de inleenovereenkomst 2 Artikel 4. Wijze van facturering 2 Artikel 5. Betalingsvoorwaarden 3 Artikel 6. Ontbinding 3 Artikel 7. Aansprakelijkheid 4 Artikel 8. Overmacht 5 Artikel 9. Geheimhouding 5 Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 5 Artikel 11. Slotbepaling 6

Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten 6 Artikel 12. Het inlenen van uitzendkrachten 6 Artikel 13. Inhoud en duur van de inleenovereenkomst en de terbeschikkingstelling(en) 6 Artikel 14. Het inlenerstarief, (uur)beloning en overige vergoedingen 7 Artikel 15. Informatieverplichting inlener 7 Artikel 16. De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon 8 Artikel 17. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht 8 Artikel 18. Selectie van uitzendkrachten 9 Artikel 19. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens VERSADO 9 Artikel 20. Identificatie en persoonsgegevens 10 Artikel 21. Auto van de zaak en bedrijfssluiting 10

Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling 10 Artikel 22. Toepasselijkheid algemene bepalingen 11 Artikel 23. Vergoeding en inhoud van de arbeidsbemiddelingovereenkomst 11 Artikel 24. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende 11 Artikel 25. Selectie van werkzoekende 11

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming (VERSADO Personeelsdiensten B.V. hierna VERSADO): iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener; 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een uitzendonderneming werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve en onder leiding en toezicht van een inlener; 3. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten; 4. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen een uitzendonderneming en een inlener waarin de specifieke voorwaarden worden opgenomen waaronder een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder leiding en toezicht van een inlener; 5. Inlenerstarief: het bedrag per tijdseenheid dat de inlener aan de uitzendonderneming verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Het omvat de kosten van de arbeid waaronder loonkosten, loonheffing en sociale premies, alsmede een marge voor de dienstverlening van de uitzendonderneming; 6. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door VERSADO ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met VERSADO gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die inlener; 7. Arbeidsbemiddelingsonderneming (VERSADO): iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd. 8. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van een VERSADO. 9. Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen VERSADO en een opdrachtgever en/of een werkzoekende tot het verrichten van de onder 8 genoemde diensten. 10. NBBU-cao: de cao voor uitzendkrachten die geldt voor uitzendondernemingen die als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen (NBBU). 11. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van VERSADO aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen VERSADO en een inlener waarop VERSADO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen VERSADO en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 2. De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met VERSADO gesloten inleenovereenkomst in te stemmen. 3. Op alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 4. VERSADO is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden. 5. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten inleenovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de inleenovereenkomst 1. De inleenovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de inlener of doordat VERSADO feitelijk uitzendkrachten ter beschikking stelt aan inlener. 2. De specifieke voorwaarden waaronder de uitzendkracht door VERSADO ter beschikking wordt gesteld aan de inlener zijn opgenomen in de inleenovereenkomst. 3. Een wijziging of aanvulling van de inleenovereenkomst wordt pas van kracht nadat deze door VERSADO schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 4. Wijze van facturering 1. De facturen van VERSADO zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording, alsmede het inlenerstarief en eventueel bijkomende toeslagen en (on)kosten. 2. De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen. 3. Bij verschil tussen de bij VERSADO ingeleverde tijdverantwoording en de door de inlener behouden gegevens daarvan geldt de bij VERSADO ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont. 4. Als de uitzendkracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan VERSADO het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de uitzendkracht, tenzij de inlener aantoont dat de tijdverantwoording correct is. 5. Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan VERSADO besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De uitzendonderneming gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden. 6. De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van VERSADO zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald. 7. Als de inlener, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de inlener verplicht tot betaling va het inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep als: a. De overeenkomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd; of b. De inlener de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd. 8. Tariefwijzigingen tengevolge van Cao-verplichtingen en wijzigingen in of tengevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst. 9. Uitsluitend indien VERSADO beschikt over een G-rekening of er een vrijwaringrekening bestaat ten behoeve van zijn depot, kan de inlener VERSADO verzoeken om in overleg treden over de mogelijkheid dat de inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt. 10. Op eerste verzoek van VERSADO zal de inlener een schriftelijke machtiging verstekken aan VERSADO om de bedragen van de facturen middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van de inlener. Hiervoor zullen partijen een SEPA-machtingsformulier gebruiken.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan VERSADO werken voor de inlener bevrijdend. 2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regardeert VERSADO niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening. 3. Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan VERSADO kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op. 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan VERSADO verschuldigd. 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die VERSADO moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van VERSADO, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. 6. Indien de inleenovereenkomst is aangegaan met meer dan één inlener, welke inleners behoren tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle inleners hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 7. Indien de financiële positie e/of het betalingsgedrag van de inlener daartoe – naar de mening van VERSADO – aanleiding geeft, is de inlener verplicht op eerste schriftelijk verzoek van VERSAO Personeelsdiensten; a. Een machtiging voor automatische incasso als bedoelt in artikel 4 lid 10 van deze voorwaarden te verstekken; en/of b. Een voorschot te verstrekken; en/of c. Afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens VERSDO, door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht.

 

Artikel 6. Ontbinding 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald- gerechtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren, en nakoming is uitgebleven. 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als: a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt; e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen. 3. Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens VERSADO nog niet is uitgevoerd. 4. Bedragen die VERSADO vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 5. Als de inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is VERSADO gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de inlener gehouden te zijn, dan wel zal de inlener VERSADO financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank)garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de inlener volgens de inleenovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden. 6. Als, naar het oordeel van VERSADO, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de inlener, zal de inlener VERSADO op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is VERSADO niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van: a. de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door VERSADO aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht c. toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht. d. het zonder schriftelijke toestemming van VERSADO doorlener van de uitzendkracht door de inlener. 2. Eventuele aansprakelijkheid van VERSADO voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot: a. Het bedrag dat de verzekering van VERSADO uitkeert, dan wel; b. Indien VERSADO niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door VERSADO gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door VERSADO in de maand voorafgaand aan de schademelding bij VERSADO in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat VERSADO in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de inlener volgens de inleenovereenkomst in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht. 3. Voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is VERSADO nimmer aansprakelijk. 4. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 t/m 3 van dit artikel. 5. In ieder geval dient de inlener VERSADO te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden. 6. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VERSADO en/of diens leidinggevend personeel. 7. De uitzendonderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van VERSADO maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

 

Artikel 8. Overmacht 1. In geval van overmacht van VERSADO zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van VERSADO onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. 2. Zodra zich bij VERSADO een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener. 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen en computersystemen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel. 4. Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van VERSADO zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan. 5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan VERSADO verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan VERSADO te betalen. 6. De uitzendonderneming is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

 

Artikel 9. Geheimhouding 1. VERSADO en de inlener zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of inleenovereenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de inleenovereenkomst nar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 2. Op verzoek van de inlener zal VERSADO de uitzendkracht verplichten tot geheimhouding omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van d werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 3. Het staat de inlener vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De inlener informeert VERSADO over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan VERSADO. 4. VERSADO is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de inlener als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, inleenovereenkomsten en/of anderen overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin VERSADO is gevestigd.

 

Artikel 11. Slotbepaling 1. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen. 2. VERSADO is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een inleenovereenkomst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de inlener niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst over te dragen aan een derde.

 

Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 12. Het inlenen van uitzendkrachten 1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en VERSADO. Op de uitzendovereenkomst is de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten van toepassing. Tussen de inlener en de uitzendkracht bestaat er geen arbeidsovereenkomst. 2. Bij het terbeschikkingstellen van de uitzendkracht door VERSADO aan de inlener, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. VERSADO heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan de inlener dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, alsmede de leiding heeft en het toezicht uitoefent over de uitzendkracht. 3. De inlener zal, zonder schriftelijke toestemming van VERSADO, de door hem ingeleende uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder dienst leiding en toezicht te werken. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat VERSADO gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht en/of de inleenovereenkomst per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de inlener in rekening te brengen. De inlener stelt VERSADO alsdan volledig schadeloos.

 

Artikel 13. Inhoud en duur van de inleenovereenkomst en de terbeschikkingstelling(en) 1. In de inleenovereenkomst worden de specifieke voorwaarden waaronder de uitzendkracht aan de inlener ter beschikking wordt gesteld opgenomen. De inleenovereenkomst kan niet worden beëindigd zolang er uitzendkrachten aan de inlener ter beschikking worden gesteld. 2. De inlener zal VERSADO informeren omtrent de beoogde duur van de terbeschikkingstelling, op basis waarvan VERSADO de aarde en de duur van de uitzendovereenkomst met de uitzendkracht kan bepalen. 3. Als de uitzendovereenkomst voorziet in het uitzendbeding, dan hoeven VERSADO, de uitzendkracht en/of de inlener geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4. Als de uitzendovereenkomst niet voorziet in het uitzendbeding, dan is er sprake van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval kan de inlener de terbeschikkingstelling uitsluitend tussentijds eindigen onder de voorwaarde dat de met de terbeschikkingstelling verband houdende betalingsverplichtingen voortduren tot het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling. VERSADO is alsdan gerechtigd om het inlenerstarief tot de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling aan de inlener in rekening te (blijven) brengen overeenkomstig het gebruikelijke c.q. het te verwachten arbeidspatroon van de uitzendkracht, tenzij VERSADO en de inlener hieromtrent schriftelijke andersluidende afspraken hebben gemaakt. 5. Als de inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de uitzendkracht op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werk is, geldt er een opzegtermijn van één maand. 6. Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de uitzendkracht, dan wel een conflictsituatie, dan dient de inlener VERSADO daar tijdig van op de hoogte te stellen. VERSADO zal alsdan onderzoeken of het geschil, dan wel de conflictsituatie kan worden opgelost. 7. VERSADO kan in verband met de voor haar geldende aanzegverplichting jegens de uitzendkracht de inlener minimaal vijf weken voor het einde van de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd verzoeken om aan te geven of hij voornemens is om de terbeschikkingstelling te continueren. De inlener is alsdan gehouden om binnen drie dagen aan te geven of hij de terbeschikkingstelling wenst te continueren. Het niet tijdig, dan wel niet correct informeren aan VERSADO leidt ertoe dat, de inlener de kosten verband houdende met de vergoeding ex artikel 7:668 BW integraal aan VERSADO dient te vergoeden.

 

Artikel 14. Het inlenerstarief, (uur)beloning en overige vergoedingen 1. De inlener is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht het inlenerstarief aan VERSADO verschuldigd, behoudens hieromtrent andersluidende afspraken zijn gemaakt. 2. Het inlenerstarief staat in directe verhouding tot het aan de uitzendkracht verschuldigde loon. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift) 3. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten: a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – zulks ter keuze van VERSADO – gecompenseerd worden in tijd en/ of geld; c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst; d. initiële loonstijging; e. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie; f. periodieken. 4. Tariefwijzigingen ten gevolge van cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.

 

Artikel 15. Informatieverplichting inlener 1. De inlener informeert VERSADO tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van het loonverhoudingsvoorschrift als bedoelt in artikel 14, zodat VERSADO het loon van de uitzendkracht kan vaststellen. 2. Indien het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze vastgesteld aan de hand van gesprekken die door VERSADO worden gevoerd met de inlener en de uitzendkracht. Bij het vaststellen van het loon geldt als leidraad het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht en de benodigde capaciteiten die de invulling van die functie met zich meebrengt. 3. VERSADO is gerechtigd om het inlenerstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de inlener in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van) de componenten als bedoelt in artikel 14 lid 3, onjuist zijn vastgesteld.

 

Artikel 16. De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon 1. Naast VERSADO is de inlener hoofdelijk aansprakelijk jegens de uitzendkracht voor de voldoening van het aan de uitzendkracht verschuldigde loon, tenzij de inlener zich inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert. 2. De inlener dient ten behoeve van het aantonen van zijn niet-verwijtbaarheid in ieder geval VERSADO tijdig, juist en volledig te informeren inzake de looncomponenten van het loonverhoudingsvoorschrift conform artikel 15 lid 1. 3. VERSADO is jegens de inlener gehouden om de uitzendkracht te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder NBBU cao voor Uitzendkrachten. 4. Indien de inlener zich nader wenst te laten informeren over de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht in het kader van de ketenaansprakelijkheid voor loon, treedt hij hierover in overleg met VERSADO. 5. De inlener onthoudt zich van het opvragen van de gegevens die geen betrekking hebben op de of in verband staan tot het loon van de uitzendkracht. VERSADO behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde informatie aan de inlener te verstrekken. Ten aanzien van de verkregen informatie met betrekking tot de uitzendkracht is de inlener verplicht tot geheimhouding.

 

Artikel 17. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht 1. Als de inlener met een hem door VERSADO ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij VERSADO daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken. als uitgangspunt geldt dat de inlener aan VERSADO een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door VERSADO verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de uitzendkracht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. a. De uitzendkracht werkt doorgaans 1250 uur via VERSADO, alvorens de inlener een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht mag aangaan. b. Wanneer de inlener hier vanaf wijkt zal hij een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn aan VERSADO, welke 25% van het laatst geldende inlenerstarief voor betrokken uitzendkracht bedraagt. Dit vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf de aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de in de vorige volzin genoemde periode van 1250 te werken uren. c. Als de inlener een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken uitzendkracht aangaat,  zes maanden nadat diens terbeschikkingstelling bij de inlener is beëindigd terwijl er nog niet 1250 uren is gewerkt, dan wel  zes maanden na voordracht van de door VERSADO geworven en geselecteerde uitzendkracht zonder dat er eerst sprake is geweest van terbeschikkingstelling, is de inlener aan VERSADO Personeelsdiensten de vergoeding verschuldigd als bedoeld in lid 1b. 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan: a. het aanstellen als ambtenaar b. de overeenkomst van opdracht c. de aanneming van werk d. het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk 3. De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan, als de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met VERSADO niet rechtsgeldig heeft beëindigd. 4. Het is de inlener verboden om uitzendkrachten ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan, met de bedoeling de uitzendkrachten middels deze andere onderneming in te lenen.

 

Artikel 18. Selectie van uitzendkrachten 1 De uitzendkracht wordt door VERSADO gekozen enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de inlener aangedragen functievereisten. 2 Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door VERSADO niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid dat wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen. 3 De inlener heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan VERSADO kenbaar te maken. In dat geval is de inlener gehouden VERSADO minimaal te betalen het aan de uitzendkracht verschuldigde loon en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen. 4 Gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst is VERSADO gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten, dan wel in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting. Het inlenerstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.

 

Artikel 19. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens VERSADO 1 De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7:658 BW en de geldende Arbo-wetgeving de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. De inlener verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk. Indien de benodigdheden door VERSADO worden verzorgd, is VERSADO gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de inlener in rekening te brengen. 2 Voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de uitzendkracht en VERSADO de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De uitzendkracht dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de werkzaamheden aanvang kunnen vinden. 3 De inlener is tegenover de uitzendkracht en VERSADO aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. 4 Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens VERSADO gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. 5 De inlener zal VERSADO te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens VERSADO ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten rechtsbijstand volledig aan VERSADO vergoeden. De inlener verleent VERSADO de bevoegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cederen. 6 De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 20. Identificatie en persoonsgegevens 1 De inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. De inlener richt zijn administratie zodanig in dat de identiteit van de uitzendkracht kan worden aangetoond. 2 De inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving. 3 De inlener is gehouden om in geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van de uitzendkrachten die door VERSADO aan hem terbeschikking zijn gesteld, een melding te doen bij het College bescherming persoonsgegevens en VERSADO. Indien noodzakelijk zal VERSADO de betrokken uitzendkrachten informeren. 4 VERSADO is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen. 5 De inlener zal, indien er aanspraken jegens VERSADO zijn ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in dit artikel genoemde verplichtingen, de hiermee verband houdende schade waaronder kosten van rechtsbijstand, volledig aan de uitzendonderneming vergoeden.

 

Artikel 21. Auto van de zaak en bedrijfssluiting 1. Als de inlener voornemens is de uitzendkracht een auto terbeschikking te stellen, deelt de inlener dit onverwijld mede aan VERSADO. Uitsluitend in overleg met VERSADO komt de inlener met de uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat VERSADO hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de inlener dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die VERSADO lijdt 2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de inlener VERSADO hieromtrent bij het aangaan van de inleenovereenkomst, zodat VERSADO hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de inlener dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan VERSADO verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling

Artikel 22. Toepasselijkheid algemene bepalingen 1 De strekking van de in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, meer specifiek artikel 2, 3, 4.7 en 5 t/m 11, is van overeenkomstige toepassing op de arbeidsbemiddelingsovereenkomst tussen de arbeidsbemiddelingsonderneming en de opdrachtgever. 2 Waar in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: “uitzendonderneming”, “inlener”, “uitzendkracht” of “ter beschikking stellen”, dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: “VERSADO”, “opdrachtgever”, “werkzoekende” en “arbeidsbemiddeling”.

 

Artikel 23. Vergoeding en inhoud van de arbeidsbemiddelingovereenkomst 1. De door de opdrachtgever aan VERSADO verschuldigde vergoeding kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden full time bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoeding slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 17 lid 2 met een door de VERSADO geselecteerde werkzoekende. 3. De specifieke voorwaarden op basis waarvan VERSADO de arbeidsbemiddeling uitvoert zijn opgenomen in de arbeidsbemiddelingsovereenkomst. 4. Eventuele pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

 

Artikel 24. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf (alsnog) een samenwerking als genoemd in artikel 23 lid 2 en/of artikel 17 lid 2 met een door VERSADO geselecteerde werkzoekende aangaat, is hij terstond aan VERSADO de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 25. Selectie van werkzoekende 1. De werkzoekende wordt door VERSADO geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan VERSADO verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij VERSADO bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende. 2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door VERSADO niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid die wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.

Venlo, 1 januari 2018

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nr. 12044921.